Бесповратна средства за креативне индустрије!

Креативни блок организује четврту по реду радионицу за “креативце” која ће се одржати у уторак 17. априла 2018 у 18-20 сати у Салон у Радничкој 27, у Новом Саду.

>>>ПРОМЕНА ЛОКАЦИЈЕ: Факултет техничких наука, Истраживачко технолошки центар, Трг Димитрија Обрадовића 7.

РАДИОНИЦА ЈЕ БЕЗ КОТИЗАЦИЈЕ АЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА УЧЕСНИЦИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПРИСУСТВУЈУ ПОПУНЕ ПРИЈАВУ.

На овом Креативном блоку ћемо се позабавити темом:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018.ГОДИНИ

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке репроматеријала и услуга.

По принципу:
•    рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања конкурса);
•    рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања конкурса).

Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

Висина средстава може бити најмање 30.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 80% од

фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно учињених издатака се утврђује на основу достављеног уговора, рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно учињених издатака се утврђује на основу предрачуна, понуде или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредности репроматеријала/услуге.

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају микро и мала привредна друштва и предузетници који делатност обављају у оквиру креативне економије са седиштем на територији АП Војводине уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 04. септембра 2017. године.

Услови за учешће на Јавном конкурсу утврђени су Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга  у 2018. години (у даљем тексту: Правилник).

Правилник се преузима на www.spriv.vojvodina.gov.rs

Учесник на Јавном конкурсу може поднети једну пријаву за рефундацију претходно учињених издатака или рефундацију накнадно учињених издатака.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Потребна документација, критеријуми за доделу средстава и друга питања од значаја за Јавни конкурс прописани су Правилником.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се преузимају са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години“, поштом или лично предајом писарници покрајинских органа управе (на горњу адресу).

Више информација овде.